Semua Manusia Asalnya Sama dan Yang Paling Mulia Adalah Yang Paling Bertakwa

Semua Manusia Asalnya Sama dan Yang Paling Mulia Adalah Yang Paling Bertakwa

Abdullah Saleh Hadrami

Allah Ta?ala berfirman: ?Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.?
(Surat 49 Al-Hujuraat (Kamar) Ayat 13)

Kandungan Ayat:

– Ayat ini adalah seruan untuk seluruh manusia tanpa pandang agama, suku, ras, warna kulit dan bangsa.
– Manusia semuanya berasal dari Adam dan isterinya Hawa ?Alaihimas Salam.
– Allah menjadikan manusia berkembang biak sehingga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
– Tujuan utama dari perkembangbiakan ini adalah agar supaya mereka saling mengenal, tolong menolong, membantu, mewarisi dan gotong royong terutama dengan karib kerabat.
– Ayat ini adalah dalil pentingnya mengetahui nasab garis keturunan agar tidak rancu dan bercampur aduk.
– Manusia yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertakwa.
– Bertakwa adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi laranganNya.
– Islam tidak memandang pangkat, kedudukan, jabatan, penampilan dan kebangsawanan atau lainnya apabila tidak di hiasi dengan takwa.
– Rasulullah ?Shallallahu ?Alaihi Wa ?Ala Alihi Wa Sallam bersabda: ?Sesunggunya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, akan tetapi Dia memandang hati dan amal perbuatan kalian?. (HR. Muslim dan Ibnu Majah).
– Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal siapa yang bertakwa lahir dan batin dan siapa yang bertakwa lahirnya saja tanpa di sertai batinnya, masing-masing akan mendapatkan balasan setimpal.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.